You might also like similar TV shows to Pyaar Kii Ye Ek Kahaani, like Miley Jab Hum Tum...

People who like Pyaar Kii Ye Ek Kahaani (2010 TV Show)

Jaya Rawat @jayarawat
Shikha Mehra @shikhamehra
Aditi Daeyi @aditidaeyi
Shruti Wayne @ShrutiWayne
Princy Agarwal @PrincyAgarwal
Indi Winona @IndiWinona
Smera Goel @SmeraGoel
Akash Hossain Naim @AkashHossainNaim
Roshni Meshram @RoshniMeshram
Vivek Devenda @VivekDevenda
Sakib Zakir @sakibzakir
Loading failed, please try again