You might also like similar music to Nucleya, like Advaita...

People who like Nucleya (Music)

Prakriti R Panda @prakritipanda14
David Francis @davidfrancis
Sara Bhatia @sarabhatia
Sahil Bukane @sahilbukane
Shivam Sharma @shivamsharma
Shruti Saksena @shrutisaksena
Rishabh Raj Singh @RishabhRajSingh
Sonali Roy @sonaliroy
Suhas Maddi @suhasmaddi
apoorv lathey @latheyapoorv
Shruti Mazumdar @shrutimazumdar
Himanshu Samal @himanshusamal
Loading failed, please try again