You might also like similar music to Kk, like Shreya Ghoshal...

People who like Kk (Music)

Gadge Uday @gadgeuday
Yagyesh Pathak @yagyeshpathak
Gaurav Kumar @gauravkumar
Sum'aya Rahim Sait @sumayarahimsait
Sunit @sunit
Arafat Safin Pratik @arafatsafinpratik
Prabhat Parimal @prabhatparimal
Ramit Agarwal @RamitAgarwal
Sugat Hari Rastogi @SugatHariRastogi
Sandesh Gore @SandeshGore
Malvika Mishra @MalvikaMishra

People who dislike Kk (Music)

Happy Fenton @hfenton1
N
NoWWoN @nowwon
Loading failed, please try again